WORKSHOP

เรียนรู้บทเรียน PLC ฉบับเกาหลีใต้ ปัจจุบันสู่อนาคต (บรรยายเป็นภาษาเกาหลี/ Conducted in Korean และมีล่ามเป็นภาษาไทยตลอดกิจกรรม)
เรียนรู้บทเรียน PLC ฉบับเกาหลีใต้ ปัจจุบันสู่อนาคต (บรรยายเป็นภาษาเกาหลี/ Conducted in Korean และมีล่ามเป็นภาษาไทยตลอดกิจกรรม)

 18 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 202

วิทยากร / สังกัด :
Assoc. Prof. Min Jo Kim, Ph.D - Cheongju National University of Education, Korea
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

เรียนรู้บทเรียน PLC ฉบับเกาหลีใต้ ปัจจุบันสู่อนาคต (บรรยายเป็นภาษาเกาหลี/ Conducted in Korean และมีล่ามเป็นภาษาไทยตลอดกิจกรรม)

รองศาสตราจารย์ ดร.มิน โจ คิม มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้
ในประเทศเกาหลีใต้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ถูกใช้ในแผนงานนวัตกรรมของโรงเรียนมาร่วมทศวรรษ แม้ว่าการศึกษาของเกาหลีถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของการประเมินผลของ PISA และได้รับการจับตามองจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แต่ระบบการศึกษาของภาครัฐก็ไม่อาจสร้างความไว้วางใจให้กับผู้คนในสังคมได้ และต้องหาทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ด้วยบริบทดังกล่าวนี้ นวัตกรรมของโรงเรียนที่ผลักดันโดยคุณครูในฐานะการขับเคลื่อนทางการศึกษาจึงให้ผลลัพธ์ที่ดีในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ PLC จึงจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จดังกล่าว หน่วยงานด้านการศึกษาของท้องถิ่นก็รับแนวทางนี้มาปฏิบัติในฐานะนวัตกรรมของโรงเรียน ในเวิร์กช็อปนี้ ครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลและประสิทธิภาพของการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียนของประเทศเกาหลีใต้ และยังมีข้อแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับคุณครูในการนำไปใช้ในบริบทของประเทศไทย


TAG: