WORKSHOP

การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ 'สนุก' โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบเกม (Gamification)
การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ 'สนุก' โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบเกม (Gamification)

 18 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 110 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ - BASE Playhouse co., ltd.
คุณภีศเดช เพชรน้อย - BASE Playhouse co., ltd.
คุณเขมชนินทร์ พรพิพัฒน์สกุล - BASE Playhouse co., ltd.
คุณอานันท์ กุลปิยะวาจา - BASE Playhouse co., ltd.
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ 'สนุก' โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบเกม (Gamification)

ทำไมการเรียนรู้ถึงน่าเบื่อ ทั้ง ๆ ที่ธรรมชาติของการเรียนรู้ควรจะสนุก เกมเป็นกลไกการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเรามาตั้งแต่แรก ดังนั้น ถ้านำกลไกดังกล่าวมาใช้ในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนรู้จะสนุกขึ้นอย่างมาก Workshop นี้จะมาแชร์เรื่อง Gamification หรือการทำให้เป็นเกม ที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้ลองนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทำให้ "เด็กติดเกม"​ มาเป็น "เด็กติดห้องเรียน" แทน

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Gamification #Game Design #Playful Classroom #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร