WORKSHOP

การพัฒนาสมรรถนะการสอนด้วย Digital Learning เพื่อพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะการสอนด้วย  Digital Learning เพื่อพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

 16 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 205

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

การพัฒนาสมรรถนะการสอนด้วย  Digital Learning เพื่อพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
               การพัฒนาผู้สอนให้เป็นครูยุคดิจิตอล4.0ต้องมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย LT = Learning Theories ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งในอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น Multiple Intelligence, Collaborative&Cooperative Learning ซึ่งจะทำให้ผู้สอนนำพาผู้เรียนไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง TC = 21st Century Competencies ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยต้องคิดเชิงอนาคตว่าผู้เรียนจะเติบโตเป็นคนยุคใหม่ที่ไม่ใช่คนศตวรรษที่19หรือ20แล้ว ที่จะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลายๆด้านเช่น Creative&Critical thinking, Emotional Intelligence, Collaboration, Digital Skills และอื่นๆที่สำคัญทั้งคุณธรรมจริยธรรม การมีน้ำใจ จิตสาธารณะ เป็นต้น AT = Application&Technology ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่จะนำพาผู้เรียนให้ได้ค้นพบตนเอวและได้รับความรู้ที่มากขึ้นในยุคที่เป็น Big Data และ Cloud Computing โดยได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่หลงทางอย่างรู้เท่าทันโลกยุคดิจิตอลที่เป็นแบบ Disruptive ไม่ว่าจะเป็น Quizizz, Plickers, Kahoot, PollEverywhere , Seesaw และอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถใช้ตามความเหมาะสมกับห้องเรียนตนเองอาจเป็นเป็นห้องเรียนผสมผสานเป็นBlended Learningที่มีการเรียนรู้แบบActive Learning ปกติร่วมด้วย อีกทั้งสร้างความโปร่งใสในการประเมินผลแบบ Transparent Assessment ที่จะทำให้การวัดผลนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเร็วขึ้น IC = Ideas&Creativity ผู้สอนต้องมีไอเดียใหม่และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิและบูรณาการให้เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆสถานการณ์จริง ด้วยมุมมองเชิงบวก แบบ Flexible Learning 2T = Techniques Teaching&Experiences ผู้สอนต้องมีเทคนิคการสอนและประสบการณ์ความรู้ที่ในศาสตร์ตนเองอย่างลึกซึ้งถึงขั้นสามารถหาCore&Essential ของเนื้อหานั้นๆผ่านทรัพยากรออนไลน์ที่ใหม่และอับเดต ผ่านการทดลองหรือวิจัยมาอย่างดีทั้งจากตนเองและผู้ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่เป็นเครือข่ายความรู้ CT = Context&Empathy ผู้สอนต้องคำนึงถึงบริบทผู้เรียนและเอาใจใส่ผู้เรียนรายกลุ่มและรายบุคคลเหมือนดั่งเป็น Coach และ Mentor โดยต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาผู้เรียนทุกๆด้านในความสนใจเฉพาะของผู้เรียน (LT +TC+AT+IC+2T+CT+your Ideas.... = Digital Learning 21st Century) และสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะกับตนเอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงมือทำด้วยตัวเองและทำหน้าที่ของตนเองทุกภาคส่วนทางการศึกษาจะเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของคนไทย

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #สมรรนะการสอน #Digital Learning #ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้