WORKSHOP

ขยะทะเล และไมโครพลาสติก เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ครูต้องรู้
 ขยะทะเล และไมโครพลาสติก  เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ครูต้องรู้

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 205

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, ความยั่งยืน, การจัดการโรงเรียน

"ขยะทะเล และไมโครพลาสติก" เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ครูต้องรู้

"ขยะทะเล"ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกซึ่งไม่ย่อยสลายเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลก ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก นอกจากนี้พลาสติกสามารถแตกตัวเป็นชิ้นเล็ก ๆ เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” ซึ่งปนเปื้อนสารที่เติมเข้าไปในพลาสติกในการผลิต และนอกจากนั้นพลาสติกยังสามารถดูดซับสารอันตรายต่าง ๆ ในน้ำไว้ได้ เมื่อสัตว์น้ำกินไมโครพลาสติกเข้าไปเพราะเข้าใจว่าเป็นแพลงตอน ทำให้ไมโครพลาสติกสะสมในสัตว์และในห่วงโซ่อาหาร ขยะทางทะเลและไมโครพลาสติกนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไขปัญหา

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #ขยะพลาสติก #ไมโครพลาสติก #ขยะทะเล #การพัฒนาหลักสูตร