WORKSHOP

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

 16 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 110 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการสร้างและปรับปรุงแบบจำลองซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างแบบจำลองทางความคิด เช่น Application Stopmotion studio อันส่งผลให้ครูสามารถเข้าใจแบบจำลองที่นักเรียนสร้างขึ้นและนำมาสู่การปรับให้สอดคล้องกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการจัดกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #แบบจำลองเป็นฐาน #การสอนในศตวรรษที่ 21