WORKSHOP

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตามแนวคิด PLC : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ)
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตามแนวคิด PLC : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ)

 16 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 111

วิทยากร / สังกัด :
ดร.นฤมล อินทพงษ์ - โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ) สำนักการศึกษา เมืองพัทยา
ครูสุรีย์ กลัดสำเนียง - โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ) สำนักการศึกษา เมืองพัทยา
ครูณัฏฐรัฐ จันทะโลก - โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ) สำนักการศึกษา เมืองพัทยา
ศน.ไข่มุก มณีศรี - สำนักการศึกษา เมืองพัทยา
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education, สุขภาพจิตและกาย

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตามแนวคิด PLC : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ)

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ) ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกรมอนามัยติดต่อกัน 3 ปี และมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการดำเนินกิจกรรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตามแนวคิด PLC เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ผ่านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การจัดการเรียนรู้ด้วย Co-5 STEPs ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้บนฐานวิทยาศาสตร์เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมสร้างสรรนวัตกรรมอย่างร่วมมือรวมพลัง ควบคู่กับการทำวิจัยของครู

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร #แนวคิด Plc #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร #การแก้ไขปัญหานักเรียน