WORKSHOP

รู้จักวัยรุ่นทั้งตัวและหัวใจด้วยจิตวิทยา ผ่านหนัง ละคร
รู้จักวัยรุ่นทั้งตัวและหัวใจด้วยจิตวิทยา ผ่านหนัง ละคร

 16 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 205 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี - ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, สุขภาพจิตและกาย

รู้จักวัยรุ่นทั้งตัวและหัวใจด้วยจิตวิทยา ผ่านหนัง ละคร

สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากในอดีต และเกิดสังคมพหุวัฒนธรรม พหุเจเนอเรชั่น จะอยู่ร่วมแบบสันติสุขได้อย่างไร การเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการทั้งในเด็กและวัยรุ่น จึงจำเป็นอย่างมาก แต่จะทำอย่างไรให้เห็นภาพ ที่ชัดเจน จดจำได้ง่ายดาย แม้ว่าไม่เคยรู้เรื่องจิตวิทยามาก่อนเลย 

ฉะนั้นการใช้หนังสั้น ละครทีวี ที่ผู้ใหญ่และชาวบ้าน ต่างชอบดูกันมาตลอด เป็นกรณีศึกษาที่มีชีวิต เพื่อมาถอดรหัสทางจิตวิทยาพลังบวกได้อย่างง่ายดาย

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #Movie Talk #Adolescent Psychology #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน