WORKSHOP

สร้างสื่อการสอน: ภูมิศาสตร์
สร้างสื่อการสอน: ภูมิศาสตร์

 16 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 206

วิทยากร / สังกัด :
คุณฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ - Wizes Creative Co., Ltd.
คุณกนต์ธร เตโชฬาร
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

สร้างสื่อการสอน: ภูมิศาสตร์

ทำสื่อการสอนอย่างไรให้เด็กว้าว สื่อแบบไหนที่ใช่ สื่อแบบไหนที่เด็กชอบ มาเก็บตกเทคนิกที่คุณเองก็สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ ทำให้การสอนของคุณเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #ภูมิศาสตร์ #สื่อการสอน #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้