WORKSHOP

การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Math Learning Disabilities)
การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Math Learning Disabilities)

 18 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 201

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การศึกษาพิเศษ

การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Math Learning Disabilities)

ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เป็นลักษณะหนึ่งของนักเรียนที่ประสบความยากลำบากในการเรียน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านการอ่านและการเขียน แต่ก็ยังมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกเชิงจำนวน การประมาณค่า หรือไม่เข้าใจโจทย์ปัญหา ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological process) หากครูสามารถสังเกตลักษณะของนักเรียนกลุ่มนี้ได้ ย่อมนำไปสู่การจัดการเรียนรู้หรือการช่วยเหลือที่เหมาะสมและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #การคัดกรอง #ปัญหาทางการเรียนรู้ #คณิตศาสตร์ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน