WORKSHOP

การใช้ PLC เพื่อพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน
การใช้ PLC เพื่อพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน

 16 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 102 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง - สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศึกษาไทย
รศ. ดร. อารมณ์ เพชรชื่น - สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศึกษาไทย
ผศ. ดร. นัดดา อังสุโวทัย - สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศึกษาไทย
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, ศึกษานิเทศก์

การใช้ PLC เพื่อพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน

ชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) คือ การรวมกลุ่มของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียทางการศึกษา เป็นการชุมนุมเชิงวิชาการ หรือประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติการถอดบทเรียน ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมดำเนินการ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมชื่นชมความสำเร็จ มีการสะท้อนผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อาจใช้หลายกระบวนการ เช่น กระบวนการตามแนวเดมมิ่ง (Demming Cycle) กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนเป็นนสำคัญ

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Plc #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน