WORKSHOP

เครือข่าย PLC เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
เครือข่าย PLC เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

 18 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 201

วิทยากร / สังกัด :
ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ - โรงเรียนราชินีบน
ครูสมฤทัย แปลงศรี - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยม
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

เครือข่าย PLC เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามธรรมชาติของวิชาแล้ว ควรสอดคล้องกับการได้มาซึ่งองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมที่ต้องเริ่มต้นจากการระบุประเด็นปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบผ่านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ อันถือเป็นแกนร่วมของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะเป็นที่คุ้นเคยในรูปแบบของการทำโครงงานและ/หรือโครงงานสะเต็ม แต่การนำมาตรฐานและตัวชี้วัด ว๔.๑ และ ว๔.๒ ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพยังคงจำกัดอยู่กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนราชินีบนในฐานะโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมจึงสร้างเครือข่าย PLC ขึ้นร่วมกับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนราชินีมูลมูลนิธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อค้นหากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #เครือข่าย Plc #สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ #จิตวิทยาศาสตร์ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้