WORKSHOP

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน

 18 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 202

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ - มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา - มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง - มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ - มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน เป็นการบูรณาการวัฒนธรรมชุมชน การถอดภูมิปัญญา สู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับบริบทในท้องถิ่นและต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #การจัดการเรียนรู้ #วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน #ท้องถิ่น #ภูมิปัญญา #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร