WORKSHOP

การสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ
การสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ

 17 ต.ค. 62  13.30-15.00  Grand Diamond Ballroom

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ เด่น กาญบุตร - สมาคมเมโลเดียน
ศ.ศรียา นิยมธรรม - ประธานมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ
ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ - สมาคมเมโลเดียน
อาจารย์ อำพรรณ รัตโนสถ - สมาคมเมโลเดียน

การสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ

เป็นที่ทราบกันดีว่าจุดเน้นของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทุกประเภทให้ประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2551 การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้นได้ให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้คนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ ซึ่ง สกศ.ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับบริการการศึกษาและวิชาชีพ พึ่งตนเองได้    มีโลกทัศน์และชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม มีความสุข มีศักดิ์ศรี มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยกำหนดเป็นนโยบายไว้  5 ข้อ  ดังนี้

  1. ให้บริการการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ
  2. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเน้นการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่เหมาะสมกับเด็กด้อยโอกาส โดยต้องบูรณาการทั้งด้านวิชาการ  ศีลธรรม  จริยธรรม และทักษะการดำรงชีวิตในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีมาตรฐานคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาปกติ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่สอดคล้องกับสภาพของเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภท     
  4. จัดระบบบริการจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา การทำงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสจะต้องมีความต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดบริการการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและขยายผลการดำเนินงานต่อไป

ครูคือผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาเด็กให้เป็นคนดี ครูจึงต้องมีศรัทธาความเป็นครูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ของการพัฒนาเด็กพิเศษ ครอบครัวของเด็กก็จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมต้องให้เด็กเกิดความรู้สึกเข้าใจที่จะเรียนร่วมกับเด็กพิเศษอย่างไร การช่วยเหลือเพื่อนทำอย่างไร เตรียมเด็กให้เปิดใจและยอมรับความแตกต่างของคนเป็นการปลูกฝังจริยธรรมของของเด็กไปด้วย การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีการประสานร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชน ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบสมาคมเมโลเดียนในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี และการใช้กิจกรรมดนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการในด้านอารมณ์ และมีสุนทรียะ ทางดนตรี มีความสุข จึงมีความคิดคำนึงถึงความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กประเภทใด และมีความเชื่อที่ว่าดนตรีคือสื่อที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #ดนตรี #เด็กพิเศษ