WORKSHOP

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นลูกเสือจิตอาสา
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นลูกเสือจิตอาสา

 18 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 203

วิทยากร / สังกัด :
ครูศุภานัน เอกธีรธรรม - โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ครูวิโรจน์ ไชยภักดี - โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ครูปัญญธัช เอกธีรธรรม - โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ครูพยัพ สาธุพันธ์ - โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นลูกเสือจิตอาสา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้พัฒนาตนเองตามศักยภาพเพื่อความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม มีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรู้ลูกเสือ

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #ลูกเสือ #จิตอาสา #ศตวรรษที่ 21 #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร