WORKSHOP

จากแนวคิด Active Learning สู่การพัฒนา Active citizen
จากแนวคิด Active Learning สู่การพัฒนา Active citizen

 16 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 111 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.สรภัส น้ำสมบูรณ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครูการศึกษาพิเศษ
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้

จากแนวคิด Active Learning สู่การพัฒนา Active citizen
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความรับผิดชอบ ดังนั้นแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน ให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active citizen) กล่าวคือเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อความเป็นไป และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน สังคม เป็นผู้ที่มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม
รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Active Learning #การจัดการเรียนรุ้เชิงรุก #Active Citizen #พลเมืองตื่นรู้ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้