WORKSHOP

การพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ด้วยกระบวนการ PLC
การพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ด้วยกระบวนการ PLC

 18 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 102

วิทยากร / สังกัด :
ผอ.วิสา จรัลชชวนะเพท - โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ครูสมภักดิ์ สมศิริ - โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ครูสราวรรณ แต้ม - โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน

การพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ด้วยกระบวนการ PLC

การพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้กระบวนการ PLC โดยใช้ความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะระดับการกระทำดี ปกติ ชั่ว รวมทั้งการบูรณาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน รวมทั้งการนำผู้ปกครองมามีส่วนร่วมเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์แก่นักเรียนด้วย

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ #การแก้ไขปัญหานักเรียน