WORKSHOP

สร้างโอกาส เปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ
สร้างโอกาส เปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ

 16 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 201

วิทยากร / สังกัด :
ศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์ - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

สร้างโอกาส เปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ
ปัจจุบันการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาผู้เรียน อย่างไรก็ตามคุณครูผู้ซึ่งมีความรู้ในเชิงวิชาการอาจจะไม่ทราบว่าการทำหนังสือด้วยตัวเองนั้น นอกจากจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งต่อความรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งซึ่งอาจจะมาจากผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ นอกเหนือจากนักเรียน ในหัวข้อนี้จะได้นำเสนอแนวคิดและกระบวนการในการทำหนังสือด้วยตัวเอง ตั้งแต่การเลือกหัวข้อ การเขียน การทำเป็นหนังสือ การพิมพ์ เลยไปจนถึงการทำการตลาดหนังสือ เพื่อให้หนังสือนั้นเกิดประโยชน์ได้สูงที่สุด
รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #Okrs #การบริหารสถานศึกษา #ผู้ประกอบการ #ทำหนังสือด้วยตัวเอง