WORKSHOP

สอนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วย Active Learning
สอนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วย Active Learning

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 206

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ - สถาบัน High 10
คุณครูณฐพงศ์​ ทรงสัตย์​ - โรงเรียนสีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การพัฒนาหลักสูตร

สอนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วย Active Learning

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวนมากมักจะมีคำถามว่า “เราสามารถสอนให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ทั้งความรู้และความสุขได้อย่างไร” อันที่จริงแล้วคำตอบของคำถามนี้คือ การสอนแบบ Active Learning ในการอบรมนี้ วิทยากรจะได้นำประสบการณ์การเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษา และการอบรมครูอาจารย์ทั่วประเทศกว่า 10 ปี ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่านำไปใช้งานได้จริง และประสบความสำเร็จสูง มาสรุป และนำเสนอแก่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านหลักการที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และก่อให้เกิดความมั่นใจว่า ตนเองสามารถนำวิธีการสอนนี้ไปเปลี่ยนแปลงการสอนของตนเองได้จริง วิทยากรจะเน้นการนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ในห้องเรียนแบบ Active Learning ที่เด็กสนุก จดจำความรู้ที่เรียนได้ยาวนานกว่าการเรียนรู้แบบปกติ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ได้ฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากย์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ไปพร้อมกันด้วย (ขอแนะนำให้ผู้อบรมในหัวข้อนี้ เลือกอบรมในหัวข้อ “การโค้ชเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม” ควบคู่กันไปด้วย เพราะจะเสริมความเข้าใจได้ดีมาก)

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #การสอนคณิตศาสตร์ #Active Learning #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้