WORKSHOP

การสร้างชุมนุมและกิจกรรมเชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ให้แก่นักเรียน
การสร้างชุมนุมและกิจกรรมเชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ให้แก่นักเรียน

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 103 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู - นักวิชาการอิสระด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การสร้างชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้แก่นักเรียน
หัวข้อการบรรยาย "การสร้างชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้แก่นักเรียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสนอกลยุทธ์การพัฒนาการอ่านที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปสร้างกิจกรรม/ชุมนุมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนภายในโรงเรียน
รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #การอ่าน #การอ่านออกเขียนได้ #การอ่านทำนองเสนาะ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร