WORKSHOP

จิตตปัญญาในกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
จิตตปัญญาในกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 105 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณครูประภารัตน์ สิงหเสนา - โรงเรียนจิตรลดา
ดร.ริปวัฒน์ จิรพงษ์ - โรงเรียนจิตรลดา
คุณครูฐิติรัตน์ เลิศรัศมีวงศ์ - โรงเรียนจิตรลดา
คุณครูอุมาพร สงสุวรรณ - โรงเรียนจิตรลดา
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

จิตตปัญญาในกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู้ 3 ส่วน ได้แก่ การฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา และการสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ฟังที่ดี สามารถพูดคุยอย่างให้เกียรติกันและกัน ซึ่งทำให้เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งความรู้สึกต่อประสบการณ์ที่ได้รับผ่านงานเขียนได้ ทั้งนี้ฐานการเรียนรู้ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลมากหรือน้อยขึ้นกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน กล่าวคือ ครูต้องปรับบทบาทเป็น "ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุกให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้การเคารพซึ่งกันและกัน การเข้าใจความต่างยังส่งผลให้นักเรียนทำงานกลุ่มได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #จิตตปัญญา #การเรียนรู้เชิงรุก #การออกแบบการจัดการเรียนรู้