WORKSHOP

ปรับภูมิทัศน์การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัลบนมือถือ
ปรับภูมิทัศน์การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัลบนมือถือ

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 106 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ - สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศึกษาไทย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

ปรับภูมิทัศน์การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัลบนมือถือ

บริบทการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลมีความแตกต่างจากแนวทางที่ครูได้เรียนมา จากเดิมที่เน้นการหาวิธีสอนให้ครูสู่การเน้นความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เครื่องมือดิจิทัลมีบทบาทในการตอบสนองให้เกิดบริบทที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างตื่นตัว (active learning) ครูมีบทบาทในการเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือ (facilitator) ในลักษณะตัวต่อตัว มีเวลาให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและควรส่งเสริม สร้างการเรียนรู้ที่มุ่งทั้งความรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน แอพพลิเคชันบนมือถือสร้างความสะดวกต่อการเรียนการสอนที่ประยุกต์ได้หลายรูปแบบ การใช้มือถือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นับเป็นอาวุธของครูยุคใหม่ซึ่งต้องเรียนรู้และใช้งานแอพพลิเคชันบนมือถือได้หลากหลายวิธี สร้างภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #เครื่องมือดิจิทัล #มือถือ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้