WORKSHOP

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PLC เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PLC เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 201

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ภัสรำไพ จ้อยเจริญ
ระดับชั้น : ปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PLC เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการ เทคนิค การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PLC เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล
รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ #เด็กอนุบาล #Plc #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้