WORKSHOP

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมทางกาย การละเล่นพื้นบ้านและการออกกำลังกายด้วยวิถีไทย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมทางกาย การละเล่นพื้นบ้านและการออกกำลังกายด้วยวิถีไทย

 18 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 104 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ นภสร นีละไพจิตร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษา และพลศึกษา
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมทางกาย การละเล่นพื้นบ้านและการออกกำลังกายด้วยวิถีไทย

มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมทางกาย การละเล่นพื้นบ้าน และวิถีไทย มาใช้ในการพัฒนาเทคนิคการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะกลไกการเคลื่อนไหว และการพัฒนาทักษะทางสมองร่วมกับกิจกรรมทางกาย และการประยุกต์กิจกรรมทางกาย การละเล่นพื้นบ้าน และวิถีไทย ในการทำการวิจัย การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #พลศึกษา #สุขศึกษา #วิทยาศาสตร์การกีฬา #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร