WORKSHOP

สร้างห้องเรียนมีชีวิต ด้วยวัฒนธรรมชั้นเรียน (Classroom Culture)
สร้างห้องเรียนมีชีวิต ด้วยวัฒนธรรมชั้นเรียน (Classroom Culture)

 18 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 104 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณณัฐรดา เลขะธนชลท์ - EdWINGS Education
คุณศรีรัตน์ พรพิสุทธิวรกุล - EdWINGS Education
คุณพุทธชาด ปานรอด - EdWINGS Education
คุณเวธนี คงปลื้มจิตต์ - EdWINGS Education
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

สร้างห้องเรียนมีชีวิต ด้วยวัฒนธรรมชั้นเรียน (Classroom Culture)
เป็นการอบรมที่จะเติมพลังกายและพลังใจ พร้อมทั้งวิธีการใหม่ๆให้คุณครูกลับไปสร้างห้องเรียนของตัวเองให้มีชีวิตชีวามากขึ้น โดยผ่านการสร้างวัฒนธรรมชั้นเรียน (Classroom Culture) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการห้องเรียนแบบใหม่ ที่มีประโยชน์กับคุณครูอย่างมาก เพราะจะทำให้สามารถควบคุมชั้นเรียนได้อย่างประหยัดเวลา ประหยัดพลังงานของคุณครู และห้องเรียนมีบรรยากาศเชิงบวกโดยคุณครูไม่ต้องใช้การดุ หรือทำโทษนักเรียนเลย เพราะทุกคนต่างไว้ใจกันและกัน มีแต่การส่งเสริมซึ่งกันและกัน

หลักการของวัฒนธรรมชั้นเรียน (Classroom Culture) ได้แก่
1. การสร้างบรรยากาศเชิงบวก
2. การสร้าง Safe Space ในชั้นเรียน
3. การสร้างให้เกิด Teacher's action = Student's action 

กระบวนการและกิจกรรมอบรมทั้งหมดจะเน้นให้เกิด Active-Learning โดยเริ่มจากการพาให้คุณครูได้กลับไปสะท้อนห้องเรียนของตัวเอง ทั้งรูปแบบการจัด และการตอบสนองของนักเรียนในห้องเรียนของคุณครูเอง จากนั้นคุณครูจะได้เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมชั้นเรียนที่เหมาะสมกับรูปแบบของห้องเรียนตัวเอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือระหว่างครูด้วยกันเพื่อพัฒนาห้องเรียนของกันและกันต่อไป

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #ห้องเรียนมีชีวิต #วัฒนธรรมชั้นเรียน #Classroom Culture #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้