WORKSHOP

ตัวแทนแนวคิดที่หลากหลายกับการสำรวจความรู้ทางคณิตศาสตร์
ตัวแทนแนวคิดที่หลากหลายกับการสำรวจความรู้ทางคณิตศาสตร์

 18 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 105

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.จงกล ทำสวน - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

ตัวแทนแนวคิดที่หลากหลายกับการสำรวจความรู้ทางคณิตศาสตร์

การสร้างความเข้าใจเชิงลึกและแรงจูงใจทางคณิตศาสตร์ให้เกิดแก่ผู้เรียน เป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นั่นทำให้ความหลากหลายของตัวแทนแนวคิดทางคณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือสำรวจและค้นพบความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งและคงทน พร้อมกันกับเกิดแรงจูงใจและเกิดเจคติที่ดีในการเรียน

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #ตัวแทนแนวคิดทางคณิตศาสตร์ #ความรู้ทางคณิตศาสตร์ #เรขาคณิต #ปัญหาท้าทาย #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้