WORKSHOP

GM Game Maker บริหารเนื้อหา จัดการห้องเรียน ด้วยการสร้างเกมกระดาน
GM Game Maker บริหารเนื้อหา จัดการห้องเรียน ด้วยการสร้างเกมกระดาน

 18 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 108 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ครูปทิตตา ปิยสกุลเสวี - โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์
ครูธันว์ ชัยบริพันธ์ - โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์
ครูธนัตย์พัทธ์ อธิธนคีรี - โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

GM Game Maker บริหารเนื้อหา จัดการห้องเรียน ด้วยการสร้างเกมกระดาน

การลดบทบาทผู้สอน เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้น เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ให้ตามทันสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค 5.0 ในเร็ววัน
การนั่งฟังและการท่องจำได้ถูกพิสูจน์ด้วยงานวิจัยที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ว่าไม่มีประสิทธิภาพมากพอต่อผู้เรียนให้พัฒนาสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถนำความรู้ที่เรียนมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง ครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆที่เน้นย้ำเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
การสอนแบบสร้างผู้สร้าง หรือการเรียนรู้ด้วยการสร้างเกมกระดานเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียน จับเรื่องยากๆ เนื้อหามากๆ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าใจได้ง่าย โดยคำพูดที่เรามักจะได้ยินบ่อยจากสังคม คือการที่ผู้เรียนได้ “รู้” แต่ไม่ได้ “เรียนรู้” ทั้งๆ ที่ผู้สอนพยายามหาเทคนิค วิธีการสอน การบรรยายเนื้อหา ใบความรู้ สรุปความรู้ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนก็ต้องพยายามตั้งใจฟัง จดบันทึก อ่านทบทวนบทเรียนเพื่อทบทวน หากเนื้อหาเยอะมากๆ จะทำให้ผู้เรียนไม่สามารถทำความเข้าใจได้ 100%
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป็นสิ่งที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ เราปฏิเสธข้อจำกัดที่อยู่แต่ในห้องเรียนไม่ได้ และเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สามารถวิ่งเข้าถึงผู้เรียนได้เพียงปลายนิ้วจึงทำให้บางครั้งการบรรยายของครูหรือการสอนของครูทำให้ผู้เรียนสมาธิหลุดจึงส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา
เราจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบการสร้างผู้สร้างขึ้นมา โดยให้ผู้เรียนได้ลองเล่นเกมกระดานรูปแบบต่าง ๆ และถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อนำมาต่อยอดเป็นแบบฉบับของตน ทำให้เกิดเป็นผลงานทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มีทั้งความสนุกสนานและเนื้อหาของรายวิชานั้นๆทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ควบคู่กับการเรียน ใจจดจ่อกับ “สื่อการเรียนรู้” ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #บอร์ดเกม #บริหารเนื้อหาการเรียนการสอน #การจัดการห้องเรียน #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้