WORKSHOP

เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา...พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร?
เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา...พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร?

 18 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 110 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ผศ. ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, สุขภาพจิตและกาย

เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา...พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร?

ทุกชีวิตย่อมต้องเคยพบกับความขัดข้อง อุปสรรค หรือปัญหามาบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา เป็นโอกาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกการคิด รู้จักตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน สามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างเข้มแข็งขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ได้เห็นถึงความปรารถนาดีของผู้คนรอบตัวที่มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้ และเป็นโอกาสสำหรับพ่อแม่และครูในการสอนให้ลูก (ศิษย์) ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวันที่ยังมีเราอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือ

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน