WORKSHOP

การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียนโดยใช้บริบท
การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียนโดยใช้บริบท

 18 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 112

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.พิทยา ทิพวัจนา - สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียนโดยใช้บริบท

การจัดการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่กำลังได้รับการตอบรับและปฏิบัติอย่างกว้างขวางในบริบทโลก ทั้งในแง่ของงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น (Bajaj, 2011; Osler & Starkey, 2010)  แต่ทว่าในบริบทของประเทศไทย การจัดการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนได้รับการพูดถึงในวงแคบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียน (Flowers, 2015; Muntarbhorn, 2003; Na Pombejr, 2003, 2008; Suwansathit,  2002; Wongvaree, 2009) ด้วยเหตุผลนี้เองทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรให้ความสนใจและส่งเสริมการจัดการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการสอดแทรกเรื่องสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียนโดยใช้บริบท โดยอ้างอิงจากงานวิจัยในระดับโลก งานวิจัยดังกล่าวพบว่าการสอดแทรกเรื่องสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียนโดยใช้บริบทประสบความสำเร็จในการสอนนักเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านเนื้อหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและการตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน (Bajaj, 2011; Osler & Starkey, 2010; Zembylas et al., 2016)

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #Contextualizing #Human Rights #Classrooms #การออกแบบการจัดการเรียนรู้