WORKSHOP

การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ในบริบทของหน้าที่พลเมืองโลก
การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ในบริบทของหน้าที่พลเมืองโลก

 17 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 203

วิทยากร / สังกัด :
ครูปราศรัย เจตสันติ์ - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครูศศิกานต์ ชาติสุวรรณ - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครูชุติเดช สำเร็จ - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครูพงศกร ป้อมแก้ว - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, ความยั่งยืน, การจัดการโรงเรียน

การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ในบริบทของหน้าที่พลเมืองโลก

การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในบริบทของหน้าที่พลเมืองโลก สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ผ่านกิจกรรมที่จะช่วยให้มองเห็นปฏิสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงแบบบูรณาการด้านประเด็นทางสังคมศึกษา เศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #สิ่งแวดล้อมศึกษา #พลเมืองโลก #ภูมิศาสตร์ #Geo #Literacy #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้