WORKSHOP

การส่งเสริม EF ด้วยเกมกระดาน
การส่งเสริม EF ด้วยเกมกระดาน

 18 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 106 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณครูมนัสนันท์ จุ่นบุญ - โรงเรียนเพลินพัฒนา
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

การส่งเสริม EF ด้วยเกมกระดาน

การคิดเชิงบริหาร (Executive Function) มีความสำคัญมากต่อการประสบความสำเร็จในวัยเรียนและการบริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ การใช้เกมกระดานหรือบอร์ดเกมที่มีกฎ กติกา ออกแบบมาเพื่อฝึกการจำ วางแผน การใช้กลยุทธ์ในการเล่น และการท้าทายที่เหมาะสม จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการใช้ฝึกทักษะ EF ซึ่งในการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ จะนำเสนอชุดเกมกระดานที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญเลิศ ประกอบด้วย เกมของเล่นวันวาน ชิมเพลินขนมไทย ตะเพียนเวียนว่าย และเปิดม่านโขนจิ๋ว ที่เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ 5 ปีจนถึงเด็กโต โดยกิจกรรมนี้ นอกจากจะได้พัฒนา EF แล้ว ผู้เล่นยังได้ความสนุกเพลินเพลิน และการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นๆด้วย

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #การคิดเชิงบริหาร #Ef #เกมกระดาน #Board Game #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้