WORKSHOP

การจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้ทันการเงิน และทักษะการประกอบการ
การจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้ทันการเงิน และทักษะการประกอบการ

 18 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 106

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ กนก จันทรา - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อาจารย์ กมลชนก สกนธวัฒน์ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้ทันการเงิน และทักษะการประกอบการ

รู้จักความหมาย ความสำคัญ บทบาทของเงินในการใช้ชีวิตและการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จากนั้นเรียนการวางแผนและการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน กำหนดเป้าหมายชีวิต สำรวจการใช้เงินของตนเอง การเลือกเครื่องมือทางการเงินในการจัดการเงินของตนเอง การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในโลกดิจิทัล พัฒนาการรู้ทันการเงิน และมีวินัยทางการเงินที่ดี

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #การรู้ทันการเงิน #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร #ผู้ประกอบการ