WORKSHOP

การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21: การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)
การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21: การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)

 17 ต.ค. 62  9.00-10.30  Grand Diamond Ballroom

วิทยากร / สังกัด :
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้

การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21: การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)

การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ต้องเริ่มด้วย การคอยดักจับ "แนวคิดของนักเรียน" ที่เกิดจากการแก้ปัญหาด้วยตัวของนักเรียนเอง ลำดับของการสอนไม่ได้เป็นไปตามหัวข้อที่ครูกำหนดขึ้นเอง แต่ขึ้นอยู่กับว่า "แนวคิดของนักเรียน" จะค่อยๆ ได้รับการพัฒนาไปเป็น "แนวคิดทางคณิตศาสตร์" และ "ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์" หรือ "กฏ สูตร ต่างๆ " ได้อย่างไร ดังนั้น การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson) ให้สอดคล้องกับหลักการที่กล่าวมา จึงเป็นเรื่อง สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การสอนของครู สามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ได้ หรือ ไม่ อย่างไร ก็ตามครูที่จะสามารถ ออกแบบลำดับการสอนในลักษณะนี้ได้ จำเป็นต้องมีความสามารถ หรือ ทักษะการสอน ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การสร้างสถานการณ์ปัญหา การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน การออกแบบสื่อที่จะช่วยดักจับแนวคิดของนักเรียน ทักษะการสังเกตแนวคิดของนักเรียนพร้อมหลักฐาน เป็นต้น

ในการบรรยายครั้งนี้จะได้นำเสนอตัวอย่าง การออกแบบลำดับการสอน พร้อมวีดิโอจากชั้นเรียนจริง และการวิเคราะห์การสอนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูที่ต้องการสอนทักษะการคิดนำไปใช้สอนได้จริงในชั้นเรียนของตนเอง

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #การสอนทักษะการคิด #การออกแบบลำดับการสอน #Flow Of Lesson #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน