WORKSHOP

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ศิษย์ด้วย 'ปรัชญาคิดเป็น'
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ศิษย์ด้วย 'ปรัชญาคิดเป็น'

 17 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 202

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ศิษย์ด้วย “ปรัชญาคิดเป็น”

หัวใจสำคัญของการเรียนรู้บนโลกที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ต้องไม่ใช่การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระของรายวิชาเท่านั้น หากแต่การจัดการเรียนรู้ควรมุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ได้ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ความสามารถในการดำรงชีวิตในอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ "ปรัชญาคิดเป็น" จัดเป็นหนึ่งทางเลือกที่มีความเหมาะสมซึ่งครูควรนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กยุคใหม่ เพราะสามารถพัฒนาให้เด็กรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้จักการแก้ไขปัญหา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขในท้ายที่สุด

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #การเรียนรู้ตลอดชีวิต #กระบวนการเรียนรู้ #ปรัชญาคิดเป็น #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน