WORKSHOP

สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกในยุค 4.0 Creativity-Based Learning
สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกในยุค 4.0  Creativity-Based Learning

 16 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 206 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ - ห้องเรียนแห่งอนาคต
คุณณิชานันทน์ คำเสริฐ - ห้องเรียนแห่งอนาคต
อาจารย์ จิตปภา สุพันธะ - ห้องเรียนแห่งอนาคต
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education

สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกในยุค 4.0 Creativity-Based Learning

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วต่างลงทุนใน นวัตกรรม กันจริงจังในช่วงสิบปีมานี้ แต่การจะสร้าง นวัตกรรมได้คนในชาติต้องมี ความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะผู้สอนเราทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ เพราะเรากำลังอยู่ในยุคที่ความรู้หาง่าย สื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาสอนแทนครู นี่คือโอกาสของครู อาจารย์

บทบาท ครูวันนี้ คือ  ต้องพัฒนาคน ถ้าเราพัฒนาได้ ประเทศก็จะเดินหน้า แต่ถ้าเรายังสอนหนังสือแบบเดิม ประเทศจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร ​เราอยากเห็น เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อยากให้ คิดเก่ง ทำงานเก่ง และที่สำคัญที่สุด อยากให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  คือแนวทางพัฒนาคนให้ได้เด็กแบบนี้  Creativity-based Learning หรือ CBL คือรูปแบบการสอน ที่วิจัยกับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ไทย  ซึ่งจะช่วยพัฒนาคนตามแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิม คือ จากการเลคเชอร์ และวัดผลแบบเดิม
ให้เป็นการสอนและการวัดผลรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน เป็นเรื่องที่นักการศึกษาทั่วโลกกำลังพยายามทำกันอยู่แต่ละประเทศ มีการวิจัยรูปแบบการสอน ของตนเองซึ่งโดยหลักการแล้วจะคล้ายกันทั้งนั้น
แตกต่างเฉพาะในรายละเอียดเท่านั้น ซึ่งขึ้นกับบริบทและเป้าหมายการศึกษาของประเทศนั้นๆ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่วิจัยกับเด็กไทย เพื่อออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครบสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการสอนรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้าง

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #Creativity-Based Learning #Cbl #Active Learning #ความคิดสร้างสรรค์ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้