WORKSHOP

พื้นฐาน อุปสรรค และแนวทางการเปิดพื้นที่ด้านความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน (บรรยายเป็นภาษาไทยและอังกฤษ/ Conducted in Thai and English)
พื้นฐาน อุปสรรค และแนวทางการเปิดพื้นที่ด้านความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน (บรรยายเป็นภาษาไทยและอังกฤษ/ Conducted in Thai and English)

 16 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 105

วิทยากร / สังกัด :
Mr.Timo Ojanen - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mr.Cody Freeman - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, การพัฒนาหลักสูตร

พื้นฐาน อุปสรรค และแนวทางการเปิดพื้นที่ด้านความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน

นักเรียนที่เป็นหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และผู้มีภาวะเพศกำกวม ต่างเผชิญหน้ากับความท้าทายในโรงเรียนที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเขา เช่น ถูกรังแกมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ครูและผู้บริหารต่างถามว่า "ฉันจะทำอย่างไรที่จะช่วยเด็กกลุ่มนี้ในโรงเรียนได้บ้าง" ในการอบรมครั้งนี้ คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ LGBTI+ จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้รับโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน ต่อจากนั้นวิทยากรจะนำเสนอเครื่องมือและวิธีการในการจัดการความท้าทายดังกล่าว และในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ระดมสมองค้นหาวิธีการแก้ไขและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน กิจกรรมนี้จะจัดโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการอภิปรายและนำเสนอข้อมูล หัวข้อนี้เหมาะสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน นักปฏิรูปการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรวม และผู้ที่ทำงานในประเด็นเพศภาวะและเพศวิถีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

About the Activity: Seminar


TAG: #Gender #Sexual Diversity #Lgbti #การจัดการห้องเรียน #การพัฒนาหลักสูตร #การแก้ไขปัญหานักเรียน