WORKSHOP

บ้านเต่างอย: ระวัง...สิ้นสุดทางวัฒนธรรม
บ้านเต่างอย: ระวัง...สิ้นสุดทางวัฒนธรรม

 16 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 108 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร. ไอยเรศ บุญฤทธิ์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณจีระนันท์ ดั่งดาวดึงส์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพิมพกานต์ พิพัฒนจันทร์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิพงษ์ บุญยานันต์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้

บ้านเต่างอย: ระวัง...สิ้นสุดทางวัฒนธรรม

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าworkshop เรียนรู้การทำงานชุมชนผ่านการจำลองสถานการณ์ชุมชน ทดลองการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาและการออกแบบโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการactive learning
รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #การมีส่วนร่วมกับชุมชน #Community Engagement #การออกแบบการจัดการเรียนรู้