WORKSHOP

การประเมินที่ครูไม่เหนื่อยและเด็กไม่หน่าย (แล้วยังมีประโยชน์ด้วย)
การประเมินที่ครูไม่เหนื่อยและเด็กไม่หน่าย (แล้วยังมีประโยชน์ด้วย)

 16 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 108 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปวีณา แช่มช้อย - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ชลิดา จูงพันธ์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินที่ครูไม่เหนื่อยและเด็กไม่หน่าย (แล้วยังมีประโยชน์ด้วย)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานของหลักการการวัดประเมินผลผู้เรียน และเทคนิคง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ครูสามารถเก็บหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนง่าย ๆ ที่ทำให้สามารถประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่เป็นภาระของครูและนักเรียนมากเกินไป รวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการวัดผลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้ได้สารสนเทศที่สำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างได้ผล

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน #เทคนิคการวัดผล #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้