WORKSHOP

สร้างครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยแนวคิด PLC ผ่านพี่เลี้ยง
สร้างครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยแนวคิด PLC  ผ่านพี่เลี้ยง

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 104 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ครูปิ่นมณี ทิพย์สมบัติ - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ครูพิพัฒน์ แร่ทอง - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

สร้างครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยแนวคิด PLC  ผ่านพี่เลี้ยง

ครูเป็นบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กนักเรียน ผู้ที่จะเป็นครูต้องมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ที่สอนอย่างลุ่มลึก สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ Active Learning ออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และทำงานกับเพื่อนร่วมงานผู้เกี่ยวข้องด้วย แนวคิด PLC

ดังนั้น ว่าที่ครูประจำการหรือผู้ที่จะเป็นครูในอนาคตจึงจัดเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการบ่มเพาะจากกลุ่มครูมืออาชีพที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยแนวคิด PLC

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #ว่าที่ครูประจำการ #พี่เลี้ยง #Plc #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้