WORKSHOP

การโค้ชเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
การโค้ชเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

 16 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 206

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ - สถาบัน High 10
คุณครูณฐพงศ์​ ทรงสัตย์​ - โรงเรียนสีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้, นวัตกรรมในโรงเรียน

การโค้ชเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

การโค้ชเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนั้น จะเน้นให้เด็กได้คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เด็กจะรู้สึกมีพลัง ความคิดสร้างสรรค์ ความสุข และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ลดการกล่าวโทษคนอื่น ซึ่งเป็นวิธีดึงศักยภาพเด็กออกมาได้สูง การโค้ชเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพราะทำให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดี ง่าย มีประสิทธิภาพสูง และยังช่วยพัฒนาเด็กให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คิดตัดสินใจด้วยตนเอง สร้างสรรค์พัฒนางานของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้การโค้ชที่นำเสนอนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ที่ชื่อว่า RICH Learning (Review-Inspiration-Coaching-Happiness Learning) โดย ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ ดร. ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ซึ่งออกแบบเพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสำคัญของ RICH Learning เพื่อเห็นความเชื่อมโยงกับการนำเสนอเรื่องการโค้ช ในการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้จากตัวอย่างการโค้ชเด็กที่ชัดเจน เพื่อให้เด็กสร้างนวัตกรรมผ่านผลงาน (project) แบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน ทั้งรูปแบบรายงาน วีดีทัศน์ แบบจำลอง สื่อการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยสิ่งที่นำเสนอนี้สามารถถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา มากกว่านั้นยังได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการโค้ชเด็ก ที่ครูสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้ โดยวิทยากรที่นำเสนอ เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning จนได้รับรางวัลระดับชาติ และเป็นโค้ชระดับเชี่ยวชาญ (Master Coach) ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันด้านการโค้ชจากประเทศสหรัฐอเมริกา

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #การโค้ช #นวัตกรรม #Project Based Learning #Rich Learning #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้