WORKSHOP

กิจกรรมดนตรี CupSong เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมดนตรี CupSong เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในศตวรรษที่ 21

 16 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 103

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.ดนีญา อุทัยสุข - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ พรพิมล แก้วแดง - โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ศิลปะและดนตรี, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, สุขภาพจิตและกาย

กิจกรรมดนตรี CupSong เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในศตวรรษที่ 21

การสร้างเสริมจิตสำนึกด้านความเคารพในบทบาทและหน้าที่ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น การมีจิตสาธารณะ ความเสียสละ สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่๒๑ ผ่านกิจกรรมดนตรีขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆที่สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ได้จริงกับห้องเรียนทุกระดับชั้น เช่น การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การร้องประสานเสียงแบบวน แบบ๒แนว การใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่หาได้รอบตัวมามาประกอบบทเพลงอย่างพอเพียง เช่น cup song การเคลื่อนไหวแบบต่างๆรวมถึงline dance เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนากระบวนการทางสำนึกของผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ ด้วยวิธีการสอนที่ยึดหลักการการพัฒนาคนอย่างรอบด้าน

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #บทเรียนจากโครงการพระราชดำริ #จิตสำนึก #ศตวรรษที่21 #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้