WORKSHOP

PLC เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง
PLC เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง

 16 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 104 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ครูบุศรา เอี่ยมปี - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

PLC เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง

การทำงานแบบร่วมมือรวมพลังของเพื่อนร่วมงานจะนำไปสู่ความสำเร็จของงานตามเป้าหมาย โรงเรียนที่นำแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้สำเร็จ ส่งผลให้ครูทุกคนทำงานอย่างมีความสุขไม่โดดเดี่ยว และนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่เป็นรายบุคคลตามศักยภาพและความสามารถ ที่สำคัญไม่มีผู้เรียนคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งคุณภาพ มีความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นประชาธิปไตย ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กเก่งรู้จักช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนช้ากว่า เกิดสังคมที่มีคุณค่าเพราะเกิดการ share & care กันและกัน เป็นทักษะชีวิตที่เด็กทุกคนควรได้รับการฝึกฝนให้เป็นนิสัยเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #Plc #No Child Left Behind #Share #Care #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน