WORKSHOP

การเสริมสร้างวินัยและความดีแก่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนไม่รู้ตัว
การเสริมสร้างวินัยและความดีแก่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนไม่รู้ตัว

 16 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 105 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณครูพงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม - โรงเรียนจิตรลดา
คุณมยุรกาญจน์ ผ่องพันธุ์งาม - โรงเรียนจิตรลดา
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ผ่องพันธุ์งาม - โรงเรียนจิตรลดา
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้, การศึกษาพิเศษ, STEM/STEAM Education, โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ, สุขภาพจิตและกาย, นวัตกรรมในโรงเรียน, ความยั่งยืน, การจัดการโรงเรียน

การเสริมสร้างวินัยและความดีแก่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนไม่รู้ตัว

การเสริมสร้างวินัยและความดีแก่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนไม่รู้ตัวนี้ มุ่งเสนอแนะแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และตัวอย่างกิจกรรม ที่ผ่านการปฏิบัติและใช้งานจริงกับผู้เรียนมาแล้วต่อเนื่องในโรงเรียนจิตรลดาอย่างน้อย 3 ปีและได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจ นำเสนอให้แก่ผู้สนใจหรือนักการศึกษาทั่วไป ที่แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการช่วยพัฒนาและส่งเสริม 2 เรื่องคือ "วินัย" และ "การทำความดีต่อผู้อื่น" ให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 กล่าวถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมการทำงานร่วมกันของครูและผู้ปกครองและส่งผลต่อการพัฒนาวินัยในตัวของผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตอนที่ 2 กล่าวถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้และต้องการทำความดีต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าอยากทำด้วยตนเอง ตอนที่ 3 เป็นการนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยให้วินัยและความดีที่เกิดจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 คงอยู่ในตัวเด็กอย่างยั่งยืนหรือทำให้คงอยู่ยาวนานมากที่สุด ในขั้นนี้ผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง พิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง และเชื่อมโยงผลการปฏิบัตินั้น สู่การนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กและเยาวชนอื่นต่อไป

รูปแบบกิจกรรม: บรรยาย สาธิต ลงมือปฏิบัติ


TAG: #การใช้เทคโนโลยีสร้างวินัย #การใช้แรงบันดาลใจสร้างความดี #การใช้ไมตรีสร้างสังคม #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #ไม่จำกัดศาสตร์การสอนของกลุ่มผู้สนใจ ขอเพียงสนใจเรื่องการพัฒนาวินัยและความดีในเด็กและเยาวชน