WORKSHOP

ความยุติธรรมทางสังคม: เรื่องยากที่อธิบายได้ ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ความยุติธรรมทางสังคม: เรื่องยากที่อธิบายได้ ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 16 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 107 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ อุฬาชา เหล่าชัย - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Cody Freeman - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ความยุติธรรมทางสังคม: เรื่องยากที่อธิบายได้ ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

การสอนนักเรียนให้เข้าใจการใช้อำนาจที่อาจทำให้เกิดความอยุติธรรมทางสังคม โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พาให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และกฏกติกาของสังคมที่หมุนไปตามระบบทุนนิยม นักเรียนจะได้ครุ่นคิดจากประสบการณ์และสะท้อนคิดถึงสาเหตุของปัญหาความยุติธรรมทางสังคม

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #ความยุติธรรมทางสังคม #ความเสมอภาค #การศึกษา #ความเหลื่อมล้ำ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้