WORKSHOP

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

 17 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 205

วิทยากร / สังกัด :
รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติในลักษณะเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับมิติต่าง ๆ ของสังคมด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต

 


TAG: #ประเด็นทางสังคม #วิทยาศาสตร์ #การสอนในศตวรรษที่ 21