WORKSHOP

กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

 17 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 106

วิทยากร / สังกัด :
คุณครูอัธยา บุณยรัตเศรณี - โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ ๑. รู้จักตนเอง สามารถวิเคราะห์การเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒. สะท้อนคิดและสรุปงาน ๓. สาระของกิจกรรม การเสริมสร้างวินัย หมายถึง การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพ กติกาการอยู่ร่วมกัน มีความหมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” จะต้องควบคุมบังคับให้มีความจริงใจและให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐานหรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว รู้จักวางแผน แบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับทุกคำแนะนำ หรือคำติชม และนำความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข วินัยอย่างนี้เป็นวินัยแท้ เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์
กำหนดการเรียนรู้ตามหัวข้อ ดังนี้
๑) ความหมาย คุณค่าและประโยชน์ของความมีวินัย ๒) ความมีวินัยมีประโยชน์อย่างไร ๓) บรรยากาศที่ส่งเสริมความมีวินัย ๔) สร้างวินัยอย่างสนุก ๕) พลังวิเศษเปลี่ยนโลก ๖) การสร้างผลงานเสริมสร้างวินัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Plc #เสริมสร้างวินัย #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การให้นักเรียนรวมพลังเป็นสมาชิก Plc ด้วย