WORKSHOP

รักในวัยเรียน
รักในวัยเรียน

 17 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 109 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.พญ.สุภิญญา อินอิว - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พญ. ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พญ.นภาไพลิน เศรษฐพานิช - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษา และพลศึกษา
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, สุขภาพจิตและกาย

รักในวัยเรียน

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #Comprehensive #Sex #Sex Education #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้