WORKSHOP

แผนภาพ: เทคนิคการสอนสำหรับพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับมัธยม)
แผนภาพ: เทคนิคการสอนสำหรับพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับมัธยม)

 17 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 110

วิทยากร / สังกัด :
คุณครูปรีชากร ภาชนะ - โรงเรียนภูเขียว
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

แผนภาพ: เทคนิคการสอนสำหรับพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แผนภาพเป็นเครื่องมือและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นำมาใช้แสดงแทนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสาระพีชคณิต เช่น การแก้สมการและอสมการ ลำดับและอนุกรม เป็นต้น แสดงแทนสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นภาพที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น การนำแผนภาพมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะช่วยและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ในการขยายแนวคิดเดิมที่มีอยู่หรือสร้างแผนภาพรูปแบบใหม่ในการพัฒนาองค์ความรู้คณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถทำความเข้าใจหรือสรุปกรณีทั่วไปโดยใช้ความรู้จากการศึกษาหรือสร้างแผนภาพด้วยตนเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #แผนภาพ #คุณลักษณะอันพึงประสงค์ #คณิตศาสตร์ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้