Knowledge

4 วิธีจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนครูไทยเตรียมพร้อมสู่โลก Disruptive

4 วิธีจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนครูไทยเตรียมพร้อมสู่โลก Disruptive

 2 years ago 1432

ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ

          แต่เดิมครูอาจจะเคยชินกับการสอนโดยการนำของครู Teacher-directed instruction มาลองอ่าน 4 วิธีจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ Student-oriented approaches EDUCA เสนอ 4 วิธีจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนครูไทยเตรียมพร้อมสู่โลก Disruptive
เหมาะกับการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม รวมถึงการตั้งเป้าหมายทางอาชีพ

  1. มีทีมผู้สอนที่ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
  2. ห้องเรียนแบบคละระดับความสามารถ
  3. คาบเรียนยืดหยุ่นตามเนื้อหาและการเรียนรู้ของผู้เรียน
  4. มีวิธีการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้

จัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

จัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

จัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

จัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ


TAG: #Student-Oriented Approaches #จัดการเรียนรู้