Knowledge

คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน

คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน


ผู้แต่ง: คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ เรียบเรียงโดย นิภาพร กุลสมบูรณ์

ราคาปก: 135 บาท
รายละเอียดสินค้า

เด็กเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคม โรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่และบทบาท อันสำคัญในการที่จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการเจริญงอกงามของเด็ก ซึ่งจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี ที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในอนาคตอันใกล้นี้ (ความตอนหนึ่งจาก คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน) “คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน” เป็นหนังสือที่ทางปิโกจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ด้วยความมุ่งหวังในการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนของไทย โดยนำเนื้อหาสาระมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จากบทความในหนังสือเรื่อง “60 ปี สาธิตปทุมวัน จากหนึ่ง…สู่อนันต์ จับใจมานานช้า” ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งสะท้อนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูและการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในอดีต ส่วนที่ 2 ถอดความจาก “รายงานการสอนซ่อมเสริมสำหรับเด็กที่เรียนช้า” โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ วิทยาลัยการศึกษาปทุมวัน พ.ศ. 2510 ที่ผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราวถึงปรัชญาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและวิธีการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารที่ควรให้ความสำคัญกับเด็กที่มีปัญหาการเรียนช้า ด้วยการมุ่งค้นหาศักยภาพและให้ความสำคัญกับเด็กทุกคน


TAG: #หนังสือเพื่อครู #บริหารจัดการโรงเรียน #ครูใหญ่