Knowledge

นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ

นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ

ราคาปก: 165 บาท
รายละเอียดสินค้า

กดสั่งซื้อทาง Line EDUCA https://shop.line.me/@educathai
“นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ” เป็นหนังสือที่ทางปิโกจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ด้วยความมุ่งหวังในการรวบรวมมรดกทางความคิด ประสบการณ์ และจิตวิญญาณอันล้ำค่าสำหรับการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยนำเนื้อหาสาระที่สำคัญจากหนังสือ 2 เรื่อง ประกอบด้วย หนังสือเรื่อง “นี่แหละเด็ก” โดย อาจารย์พวงเพ็ชร เอี่ยมสกุล ที่มีเนื้อหาให้ครูเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและจากหนังสือ เรื่อง “โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ” โดย อาจารย์เกรียง กีรติกร (สกุลเดิม เอี่ยมสกุล) ที่ผู้เขียนถ่ายทอดจากประสบการณ์ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้ 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 นี่แหละเด็ก มีทั้งหมด 16 บท อาทิ ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็ก ความรู้เรื่องเด็กช่วยครู หลักของพัฒนาการ เด็กอายุ ๖ ปี พัฒนาการ และบทบาทของครู เป็นต้น ตอนที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ มีทั้งหมด 20 บท อาทิ เราจัดการศึกษาเพื่อเด็ก การบริหารโรงเรียนแบบประชาธิปไตย พัฒนาโรงเรียนด้วยการกระทำ การให้การบ้าน การสอนเพื่อซ่อมเสริม ครูโรงเรียนประถมศึกษา เป็นต้น “นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ” ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงคุณค่าที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในเชิงปฏิบัติต่อไป


TAG: #หนังสือเพื่อครู #ประถมศึกษา #การบริหารจัดการ #ครูใหญ่ #การบริหารจัดการโรงเรียน